Norra Cypern

Nya norra Cypern Fastighetslagstiftning

Nya norra Cypern Fastighetslagstiftning

Denna information lämnades av Naomi Mehmet & Partners Advocates and Legal Advisers

Guide till nya lagar om fast egendom av den 21.05.24 (nmplegal.com)

 

Den 21 maj 2024 antog TRNC-regeringen ny lagstiftning som påverkar köp av fast egendom på norra Cypern. Lagen påverkar både nya köpare som avser att köpa fastighet i framtiden och befintliga köpare som redan har köpt en fastighet innan lagen träder i kraft. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste bestämmelserna i lagen:

 

 

Bestämmelser om köpare som redan har köpt en fastighet innan den nya lagen träder i kraft

  1. Köpare som har undertecknat ett köpeavtal, men som inte har registrerat sitt köpeavtal i fastighetsregistret:

Utländska köpare som ingick köpeavtal innan den nya lagen trädde i kraft och som inte har registrerat sina köpeavtal i fastighetsregistret är skyldiga att registrera sina avtal i fastighetsregistret inom sex månader från den dag då den nya lagen trädde i kraft. I händelse av att köpeavtalet inte registreras inom denna period begår säljaren ett brott och kan dömas till böter på upp till 500 gånger bruttominimilönen per månad. 

 

Om du köpte en fastighet genom oss efter ungefär maj 2008 skulle vi normalt ha slutfört registreringen av köpeavtalet för din räkning som standardpraxis som en del av köpprocessen och i detta fall krävs inga ytterligare åtgärder i förhållande till denna punkt. 

Om du köpte en fastighet genom oss ungefär i maj 2008 eller tidigare, skulle vi ha försökt kontakta dig 2008 när lagstiftningen som möjliggör registrering av köpeavtal i fastighetsregistret trädde i kraft. Om vi inte fick det nödvändiga pappersarbetet och instruktionerna från dig för att registrera ditt kontrakt vid den tidpunkten, kanske ditt köpeavtal inte registreras i fastighetsregistret. I så fall måste du se till att ditt köpeavtal registreras i fastighetsregistret inom den sexmånadersperiod som föreskrivs i lagen.  

 

  1. Köpare som ännu inte har ansökt om tillstånd att köpa:

Utländska köpare som köpt en fastighet innan den nya lagen trädde i kraft, men som inte har ansökt om deras tillstånd att köpa, måste ansöka om tillstånd att köpa (upp till den maximala rätt som de får förvärva enligt lagen) inom sex månader från den dag då den nya lagen trädde i kraft. Om ansökan om tillstånd att köpa inte lämnas in inom denna period begår köparen ett brott och kan dömas till böter på upp till 500 gånger bruttominimilönen per månad. 

Om du har köpt en fastighet, men din ansökan om tillstånd att köpa inte har lämnats in eller om du har fått e-postmeddelanden från oss som påminner dig om att tillhandahålla ditt polisintyg eller annat pappersarbete för att vi ska kunna skicka in din ansökan om tillstånd att köpa, vänligen kontakta oss snarast för att säkerställa att din ansökan skickas in inom den angivna perioden. 

 

  1. Köpare som har ansökt om tillstånd att köpa och som för närvarande väntar på att detta ska beviljas:

Enligt den nya lagstiftningen måste utländska köpare slutföra sin äganderättsöverföring inom sex månader från det att deras tillstånd att köpa har beviljats av inrikesministeriet. I händelse av att en köpare inte slutför sin överlåtelse av äganderätten inom denna sexmånadersperiod kommer deras tillstånd att köpa att vara ogiltigt

Om det vid tidpunkten för beviljandet av köplov fortfarande finns pågående betalningar som ska göras av köparen enligt villkoren i köpeavtalet, kommer sexmånadersperioden att börja löpa från den dag då slutbetalningen görs. I detta fall är både köparen och säljaren skyldiga att betala sin överlåtelse av äganderättsskatten inom sextio arbetsdagar från det att köptillståndet beviljades för att undvika att köptillståndet blir ogiltigt.

I händelse av att köptillståndet blir ogiltigt till följd av att köparen inte har slutfört överlåtelsen av äganderätten inom sexmånadersperioden, kommer köparen, om köparen vill ansöka om tillstånd att köpa på nytt, att vara skyldig att betala en avgift för förnyad inlämning som kommer att vara dubbelt så stor som den normala ansökningsavgiften. Om köparen återigen underlåter att överta äganderätten inom sex månader från det att detta andra tillstånd till köp beviljades, kommer en tredje ansökan från samma köpare avseende samma fastighet inte att godtas av ministeriet. 

Om du redan har köpt en fastighet genom oss och har registrerat ditt köpeavtal i fastighetsregistret, men för närvarande fortfarande väntar på att ditt tillstånd att köpa ska gå igenom, kommer vi att meddela dig när vi har bekräftat att ditt tillstånd att köpa har beviljats och ge dig information och instruktioner i samband med överlåtelsen av äganderätten. 

 

  1. Köpare som har fått tillstånd att köpa, men som ännu inte har övertagit äganderätten

Köpare vars tillstånd att köpa beviljades innan den nya lagstiftningen trädde i kraft, men som ännu inte har övertagit äganderätten, måste överta äganderätten inom sex månader från den dag då den nya lagen trädde i kraft. Underlåtenhet att göra detta kommer att leda till att köptillståndet blir ogiltigt och registreringen av köpekontraktet i fastighetsregistret kommer också att ogiltigförklaras . Dessutom kommer köparen och säljaren att begå ett brott och kan vid åtal dömas till böter på upp till 500 gånger minimilönen per månad.

Om det inte är möjligt att genomföra överlåtelsen av äganderätten inom denna sexmånadersperiod på grund av att det slutliga godkännandet av fastigheten inte har erhållits eller att de enskilda lagfarterna inte har utfärdats, är både köparen och säljaren skyldiga att betala sin överlåtelseskatt inom sextio arbetsdagar efter det att tillståndet att köpa har beviljats i för att undvika att köptillståndet blir ogiltigt.

Om du redan har fått ditt tillstånd att köpa och du har gjort alla dina avtalsenliga betalningar och din fastighet har individuella lagfarter, måste du kontakta oss snarast för att diskutera arrangemangen för att slutföra din överlåtelse av äganderätten inom den angivna perioden. 

Om du har köpt din fastighet från ett byggföretag och har fått ditt tillstånd att köpa, men inte kan ta äganderätten på grund av att du fortfarande har pågående avtalsenliga betalningar att göra och/eller din fastighet inte har slutligt godkännande och/eller individuella lagfarter, måste du kontakta byggföretaget för att komma överens med dem om att de skatter som ska betalas av båda parter ska betalas inom den angivna perioden sextio arbetsdagar. 

Om du har köpt din fastighet från en privatperson och har fått ditt tillstånd att köpa, men inte kan ta äganderätten på grund av att du fortfarande har pågående avtalsenliga betalningar att göra och/eller din fastighet inte har slutligt godkännande och/eller individuella lagfarter, vänligen kontakta oss för att ordna så att skatterna betalas inom den angivna perioden på sextio arbetsdagar.  

 

  1. Köpare som har köpt mer än en fastighet i sitt namn

Utländska köpare som innan den nya lagstiftningen trädde i kraft hade köpt mer egendom än de har rätt att köpa enligt den nya lagstiftningen måste meddela ministeriet om denna situation inom sex månader och måste betala en avgift på 1 % av kontraktspriset. 

Om ministeriet inte underrättas inom denna period kommer den avgift som ska betalas vid anmälan efter detta datum att vara 3 % av kontraktspriset. 

Sådana köpare kommer sedan att ha tjugofyra månader på sig från utgången av den sex månader långa uppsägningstiden att överföra dessa köpeavtal från sina namn. 

Alla köpeavtal som inte är harmoniserade med lagen inom denna period kommer att vara ogiltiga. 

Vid överlåtelse av köpeavtal på detta sätt kommer en avgift på hälften av beloppet för kapitalvinstskatten (stopaj) som ska betalas av säljaren att betalas.  

I händelse av att sådana köpeavtal inte överförs eller harmoniseras med den nya lagen på detta sätt inom denna period, begår köparen och säljaren ett brott och kan dömas till böter på upp till 500 gånger bruttominimilönen per månad. 

Om du har köpt fler fastigheter än du har rätt att köpa enligt den nya lagen, vänligen kontakta oss för att diskutera arrangemangen för anmälan till ministeriet och för att överföra överskjutande fastigheter.

 

Bestämmelser om trustavtal

Från och med det datum då den nya lagstiftningen träder i kraft får icke-medborgare inte längre ingå förvaltningsavtal för att köpa fler fastigheter än de har rätt att köpa enligt lagen. Om ett trustavtal ingås för att göra det möjligt för en icke-medborgare att förvärva mer egendom än vad de har rätt att förvärva enligt lagen, begår parterna i avtalet ett brott och kan dömas till böter på upp till 500 gånger minimilönen brutto per månad. 

Alla trustavtal som ingicks före den dag då den nya lagstiftningen trädde i kraft måste registreras i fastighetsregistret inom 75 dagar efter det att den nya lagstiftningen har trätt i kraft. Alla sådana avtal som inte registreras inom denna period kommer att vara ogiltiga. Dessutom begår köparen och säljaren ett brott och kan dömas till böter på upp till 500 gånger minimilönen brutto per månad. 

Om du har köpt en fastighet med hjälp av ett förvaltningsföretag måste du kontakta förvaltarna av förvaltningsbolaget för att diskutera arrangemangen för registrering av förvaltningsavtalet i fastighetsregistret inom den angivna tidsperioden.

Om du har ingått ett privat förtroendeavtal med en familjemedlem/vän, vänligen kontakta oss för att diskutera arrangemangen för att registrera förtroendeavtalet hos fastighetsregistret. 

 

Bestämmelser om nya köpare 

Köpare som har för avsikt att köpa fastigheter på norra Cypern efter införandet av den nya lagen omfattas nu av följande regler:

Från och med det datum då den nya lagstiftningen träder i kraft kan icke-medborgare köpa följande:

 

-       När det gäller ledig mark, en enda tomt upp till en maximal yta på 1338m2

 

-       Om det rör sig om en lägenhet, en enda lägenhet (eller tre lägenheter om det rör sig om medborgare i Turkiet)

 

-       När det gäller ett enskilt hus, ett enda hus med en tomtstorlek på högst 3300m2

 

Utländska köpare kan inte köpa jord- eller skogsbruksmark. 

 

Den som utför något förfarande utöver de förvärvsrättigheter som anges i lagen begår ett brott och kan dömas till böter på upp till 500 gånger minimilönen brutto per månad.

 

Från och med det datum då den nya lagstiftningen träder i kraft kan icke-medborgare inte längre köpa fastigheter som har gemensamma lagfarter. Men om fastigheten är en lägenhet eller ett enskilt hus kan detta köpas av upp till tre delägare på delad äganderättsbasis. 

 

Dessutom är det inte längre möjligt att sälja och överföra fastigheter som inte har enskilda servitut eller lagfarter (kända som "Kat İrtifak Koçanı" på turkiska). Köpeavtal för sådana fastigheter skulle betraktas som ogiltiga.

 

Den som säljer egendom som har delad äganderätt till en icke-medborgare eller någon som ingår ett köpeavtal i förhållande till en fastighet som inte har en enskild servitutshandling eller någon som utför eller hjälper till att genomföra försäljningen eller överlåtelsen av en fastighet som inte har en enskild handling eller ett servitutsavtal begår ett brott och kan dömas till böter på upp till 500 gånger minimilönen brutto per månad. 

 

När det gäller nybyggnationer som inte redan har bygglov på plats eller för vilka bygglov inte redan har ansökts om innan lagen träder i kraft, måste minst 20 % av enheterna säljas till medborgare i TRNC eller Republiken Turkiet och högst hälften av enheterna kan säljas till utländska köpare av första graden som är första graden släktingar till varandra eller till utländska köpare av samma nationalitet. 

 

Högst 7 procent av landarealen i varje område och högst 3 procent av hela landets landareal får säljas till icke-medborgare. 

 

Inrikesministeriet har rätt att i situationer där det finns farhågor som rör den nationella säkerheten, allmänintresset och den allmänna ordningen offentliggöra ett direktiv i den officiella tidningen som förklarar att icke-medborgare inte får förvärva (annat än genom arv) egendom inom ett visst område som anges i direktivet.  

 

Tidigare var det så att företag som hade en majoritet av TRNC-medborgare som aktieägare och styrelseledamöter betraktades som "lokala företag" och inte omfattades av restriktionerna för köp av fastigheter. Enligt den nya lagstiftningen betraktas dock alla företag i vilka aktier ägs av icke-medborgare och/eller där majoriteten av styrelseledamöterna är icke-medborgare och där majoriteten av rösträtterna innehas av personer som agerar för utländska medborgares räkning nu som "utländska företag" och omfattas av de begränsningar som anges i den nya lagen när det gäller förvärv av egendom.

 

Alla nya köpeavtal som ingås efter det datum då den nya lagstiftningen trädde i kraft måste registreras i fastighetsregistret inom sjuttiofem dagar, annars är de ogiltiga.